1. Το σήμα «Ιδιοκτήτης οχήματος» μπορεί να λάβει οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης (φυσικό πρόσωπο - ελεύθερος επαγγελματίας ή νομικό πρόσωπο) του πληροφοριακού διακομιστή (ιστοτόπου) εμπορευματικών μεταφορών lardi-trans.com.

 

2. Για την απονομή του σήματος «Ιδιοκτήτης οχήματος» ο χρήστης παρέχει τη σχετική αίτηση στη διοίκηση ιστοτόπου με τη βοήθεια του αντίστοιχου κουμπιού στη σελίδα χρήστη.

 

3. Το σήμα «Ιδιοκτήτης οχήματος» παρέχεται στον χρήστη στην περίπτωση που ο ίδιος έχει υποβάλει στη διοίκηση ιστοτόπου τα έγγραφα, τα οποία επιβεβαιώνουν δικαίωμα ιδιοκτησίας ή δικαίωμα χρήσης του οχήματος (των οχημάτων). Τέτοια έγγραφα μπορούν να είναι (αλλά όχι μόνο):
- άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, στη οποία ο χρήστης είναι δηλωμένος ως ιδιοκτήτης ή ως άτομο που έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης
- άδεια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που επιβεβαιώνει το δικαίωμα πραγματοποιήσης διεθνών οδικών μεταφορών, το οποίο εκδόθηκε στο όνομα του χρήστη
- συμβόλαιο της ενοικίασης αυτοκινήτου, leasing συμβόλαιο ή άλλο γραπτό συμβόλαιο, το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης είναι ιδιοκτήτης του οχήματος (των οχημάτων) ή νόμιμος χρήστης του
- εξουσιοδότηση στο όνομα του χρήστη για τη νόμιμη χρήση του οχήματος στο όνομα του χρήστη.

 

4. Στην περίπτωση αν προκύψουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τη εγκυρότητα των εγγράφων που έχει παράσχει ο χρήστης σύμφωνα με τη παράγραφο 3, η διοίκηση ιστοτόπου έχει το δικαίωμα να ζητήσει επικύρωση αντιγράφων με την υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου ή με τη σφραγίδα χρήστη (αν υπάρχει), καθώς και την παροχή επιπρόσθετων εγγράφων ή στοιχείων για την επιβεβαίωση βάσης παραλαβής αυτού του σήματος.

 

5. Το σήμα «Ιδιοκτήτης οχήματος» παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ισχύει μέχρι τη ημερομηνία λήξης του σχετικού συμβολαίου ή εξουσιοδότησης, τα οποία έχει παράσχει ο χρήστης στη διοίκηση ιστοτόπου, αλλά, σε οποιαδήποτε περίπτωση, ισχύει όχι περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του σήματος.

 

6. Στην περίπτωση παραλαβής παραπόνων η με τη δική της πρωτοβουλία η διοίκηση του πληροφοριακού διακομιστή εμπορευματικών μεταφορών lardi-trans.com μπορεί να ζητήσει τα έγγραφα που αναφέρονται στη 3 παράγραφο ή άλλα έγγραφα ή στοιχεία για την επιβεβαίωση παρουσίας δικαιώματος ιδιοκτησίας για το όχημα (τα οχήματα).

 

7. Η διοίκηση ιστοτόπου έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή του σήματος "Ιδιοκτήτης οχήματος" στο χρήστη, χωρίς να αναφέρει τους λόγους αυτής της απόρριψης, ανεξάρτητα από τα έγγραφα που υποβλήθηκαν.

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 2019-06-21